For sagsbehandlere

Målgruppe og kapacitet
Aflastningsinstitutionen Lundø er en takstfinancieret virksomhed drevet af Gentofte Kommune jvnf. Servicelovens § 67 og Servicelovens § 107. Vi har 22 aflastningspladser til børn og unge fra 0 - 23 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og /eller psykisk funktionsevne, samt børn og unge med autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Vi samarbejder med 20 kommuner i hovedstadsområdet.

Procedure for visitation
Når sagsbehandler har bevilget aflastning til en familie, sender sagsbehandler opdaterede beskrivelser af barnet/den unge og oplysning om antallet af bevilgede døgn pr. kalenderår til Gentofte Kommune.

Målet med visitationen er, at aflastningen bliver en holdbar løsning for barnet/den unge og familien. Det er derfor vigtigt, at visitationen foregår ud fra den nyeste viden om barnet/den unge.

Indstilling til aflastning sendes med post eller via sikker e-mail til:
Gentofte Rådhus
Børn og Skole
Sociale Institutioner og familiepleje
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Sikker e-mail: gentofte@gentofte.dk
att: Lene Clemmensen, Sociale institutioner og familiepleje

Takst
Taksten pr. døgn i 2020 er 3.703 kr.

I tilfælde hvor barnet har behov for 1:1 voksenressource, indgås særskilt aftale om betaling af et tillæg til taksten. Tillægget for 1:1 ressource er i 2020 på 2.777 kr. pr. døgn. Tillægget i taksten er beregnet på følgende måde. Det normale ressourceforbrug er i gennemsnit 1 voksen til 2½ barn, hvilket svarer til 0,4 voksen pr. barn. Ressourceforbruget er derfor 2,5 gange større end normalt. Lønandelen af taksten er 70 % og den samlede takst er derfor 3.703 kr. x 2,5 x 0,7 = 6.480 kr. Tillægget er derfor 6.480 - 3.703 = 2.777 kr. Tillægget faktureres særskilt.

Fakturering af de bevilgede døgn
Taksten på Lundø angives i kr. pr. døgn. I 2020 er taksten 3.703 kr. pr. døgn. Hvis et barn har bevilget f.eks. 72 døgn på et år, vil den årlige takst være 72 x 3.703 kr. = 266.616 kr. pr. år. Faktureringen fordeles jævnt i bevillingsperioden ud fra det bevilgede antal årsdøgn, uafhængigt af hvornår den faktiske aflastning finder sted.

Eksempel: For marts måned 2020 med 31 dage bliver fakturaen således 266.616 / 365 x 31 = 22.644 kr.